تخمین ساختار سرعتی پوسته درناحیه زاگرس مرکزی با استفاده از امواج شکست مرزی

  تخمین ساختار سرعتی پوسته درناحیه زاگرس مرکزی  با استفاده از امواج شکست مرزی

نوشته : آزاده فاطمی زاده* و دکتر محمد تاتار*

چکیده

     ساختار سرعتی پوسته، نقش مهمی در تعیین محل دقیق زمین لرزه ها دارد. در این مطالعه تلاش شد مدل سرعتی پوسته در منطقه قیر-کارزین در زون زاگرس مرکزی، به کمک زمین لرزه‌های محلی ثبت شده در یک شبکه لرزه نگاری موقت، مورد تحقیق قرار گیرد. بررسی هندسه ناپیوستگی موهو از دیگر اهداف این تحقیق است.  لذا ابتدا براساس قرائت زمانهای رسید امواج Pg شکست مرزی ازسطح مشترک لایه‌های مختلف،  تلاش شد سرعت این امواج درلایه‌های مختلف پوسته  و گوشته بالایی در منطقه قیر-کارزین  تعیین گردد. نتیجه تحلیل نشان می‌دهد که سرعت امواج P درلایه‌های دوم وسوم به ترتیب 9/5  و 45/6 کیلومتر برثانیه است . سپس با رسم منحنی زمان – مسافت نسبی برای امواج Pn حاصل ازسه زمین لرزه‌ای که در فاصله کانونی مناسب از شبکه لرزه نگاری واقع می‌شوند، سرعت میانگین ظاهری 0/8 کیلومتر برثانیه برای این امواج و به عبارتی برای گوشته بالایی به‌دست آمد. کاربرد روش نسبی در رسم وتحلیل منحنیهای زمان- مسافت بااستفاده از زمانهای رسید امواج Pn  برای یکی از زمین لرزه‌های دور نشان می‌دهد که ضخامت پوسته درجهت جنوب باختر-  شمال خاور افزایش می‌یابد.

کلید واژه‌ها: زاگرس مرکزی، امواج شکست مرزی، منحنی زمان-مسافت نسبی، ناپیوستگی موهو، گوشته فوقانی

* پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله