مقایسه نتایج آزمایشهای CPTu و آزمایشهای آزمایشگاهی در تعیین مقاومت برشی رسوبات نرم پل دریاچه ارومیه

 

مقایسه نتایج آزمایشهای CPTu و آزمایشهای آزمایشگاهی در تعیین مقاومت برشی رسوبات نرم پل دریاچه ارومیه

 

نوشته:محمدرضا باغبان گل‌پسند*، دکتر محمدرضا نیکودل*، دکتر ابراهیم اصغری** و دکتر سیدشهاب‌الدین یثربی***

چکیده

در مطالعه حاضر، مقاومت برشی زهکشی نشده رسوبات نرم ساختگاه پل میانگذر دریاچه ارومیه با آزمایش CPTu اندازه‌گیری شده و مقادیر به دست آمده با نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی انجام شده بر روی نمونه‌های دست‌نخورده و بازسازی شده مقایسه شده است. آزمایشهای CPTu در 8 گمانه تا عمق 100 متری انجام شده است.

آزمایشهای تک محوری فشاری انجام شده بر روی نمونه‌های دست‌نخورده ماخوذه از اعماق 20 تا 30 متری، مقاومت برشی زهکشی نشده را بین 3/0 تا 4/0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را نشان داده در حالی که مقاومت برشی زهکشی نشده بدست آمده از CPTu برای این اعماق بین 4/0 تا 7/0 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. با وجود این که نمونه‌های دست ‌نخورده با نمونه‌گیر جدار نازک (شلبی) اخذ شده بود ولی باز هم مقداری کاهش مقاومت به دلیل دستخوردگی دیده می‌شود. مقدار این کاهش بین 30 تا 70 درصد ارزیابی شده است. نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی نمونه‌های بازسازی شده نیز مقدار مقاومت برشی زهکشی نشده نمونه‌ها را بین 1/0 تا 12/0 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع نشان داده است که اختلاف آن با مقاومت نمونه‌های دست‌نخورده حدود 4 برابر و با مقدار مقاومت بدست آمده از آزمایشهای  CPTu حدود 5 برابر است. بنابر این رسوبات نرم دریاچه ارومیه حساسیت بالایی داشته و استفاده از آزمایشهای درجا مثل CPTu برای تعیین ویژگیهای مهندسی آنها مناسب است.

کلید واژه‌ها: آزمایش CPTu ، رسوبات نرم، دریاچه ارومیه، دستخوردگی نمونه،مقاومت برشی.

* گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

** گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس

***   گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز