بررسی موقعیت خط ساحلی در خلیج چابهار با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

  بررسی موقعیت خط ساحلی در خلیج چابهار با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

نوشته‌: دکتر سید علی آزرم‌سا* و فرهاد رزمخواه*

چکیده

     برای مدیریت بهینه سواحل،  اطلاع از موقعیت گذشته، حال و آینده خط ساحلی و چگونگی تغییرات آن امری ضروری است. در حال حاضر، جدیدترین و اقتصادی‌ترین روش برای این منظور، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای است. در این تحقیق با به کارگیری تصاویر ماهواره‌ای و پردازش آنها از یک سو و استفاده از دانش علوم دریایی از سوی دیگر، امکان بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای برای تهیه اطلاعات دریایی در زمینه تعیین موقعیت خط ساحلی و روند تغییرات آن فراهم شده است. با استفاده از سه تصویر ثبت شده توسط سنجنده تی-ام  (Thematic Mapper) ماهواره لندست (Landsat) روند تغییرات خط ساحلی در خلیج چابهار در یک دوره 13 ساله مورد بررسی قرار گرفته و موقعیت آن  در سالهای 2005 و 2010 نیز پیش‌ بینی شده است. برای استخراج موقعیت خط ساحلی ابتدا تصحیحات رادیومتریک و هندسی روی تصاویر انجام گردید. پیش ‌بینیها بااستفاده از چند روش مرسوم در دنیا انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که به دلیل فاصله زمانی نامنظم داده‌ها و تصاویر، روش کمترین مربعها به تنهایی روش مناسبی برای پیش‌بینی موقعیت خط ساحلی نیست. با استفاده از نتایج حاصل، میزان تغییرات محدوده موج‌شکن کنارک و سواحل خاوری خلیج چابهار طی سه دوره، مورد بررسی  و تحلیل  شد. افزون بر این،  موقعیت خط ساحلی در منطقه مطالعاتی در سالهای 2005 و 2010 نیز پیش بینی و بررسی شد.

کلید واژه‌ها : خط ساحلی،  لندست ، چابهار، داده‌های ماهواره‌ای،  سنجنده‌  تی - ام

* دانشکده علوم دریایی،  دانشگاه تربیت مدرس.