مطالعه ژئوشیمیایی و محیط زمین‌ساختی- ماگمایی توده های نفوذی اولترامافیک تا حد واسط کمپلکس چاه قند

  مطالعه ژئوشیمیایی و محیط زمین‌ساختی- ماگمایی توده های نفوذی اولترامافیک تا حد واسط کمپلکس

 چاه‌قند (بخش جنوبی زون سنندج – سیرجان)

نوشته : سیروس اتردی * ، دکتر منصور وثوقی عابدینی ** و دکتر سید محمد پورمعافی **

چکیده

     مجموعه چاه قند در شمال خاوری نیریز و جنوب باختری شهر بابک واقع شده است. در این مجموعه علاوه بر سنگهای دگرگونی و توده‌های گرانیتوییدی، سنگهای اولترامافیک، مافیک تا حد واسط نیز وجود دارد که شامل پیروکسنیت، اولیوین گابرو و دیوریت می‌باشند.

 بررسیهای جامع سنگ نگاری، ژئوشیمی، الگو‌های چند عنصری (عناصر جزئی و خاکی کمیاب) و نمودار‌های زمین‌ساختی_‌ماگمایی سنگهای اولترامافیک تا حد واسط ماهیت قلیایی آنها و تشکیل به واسطه درجه‌های کم ذوب بخشی از یک سنگ منشأ گوشته‌ای لرزولیتی را نشان می‌دهند. فراوانی عناصر LREE،LILE و تهیشدگی در عناصر HFSE  آنها با الگوهای وجه مشخصه بازالتهای درون صفحه‌ای جایگاه قارهای مطابقت دارد و در نتیجه وجود یک محیط کافت درون قاره را، در نوار سنندج _سیرجان در محدوده زمانی تریاس تا ژوراسیک، برای ماگماتیسم توده‌های اولترامافیک تا حد واسط مجموعه چاه قند پیشنهاد میکند .

کلید واژه‌ها‌: ژئوشیمی، محیط تکتونوماگمایی،توده‌های نفوذی، مجموعه چاه قند، زون سنندج سیرجان.

*  گروه زمینشناسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

**  دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران