کانی‌شناسی، ساخت و بافت و زایش کانسار آهن خسروآباد،شمال‌خاوری کرمانشاه

  کانی‌شناسی، ساخت و بافت و زایش کانسار آهن خسروآباد، شمال‌خاوری کرمانشاه

نوشته: کامران متولی* ، دکتر مجید قادری * و دکتر نعمت‌اله رشیدنژاد عمران*

چکیده

       کانسار آهن خسروآباد در شمال‌خاوری کرمانشاه و در پهنه زمین ساختی سنندج-سیرجان واقع است. واحدهای رخنمون‌یافته در منطقه شامل آتشفشانیهای آندزیت بازالتی (غنی از آهن) در پایین و سنگهای آهکی در بالا است (مجموعه آتشفشانی- رسوبی سنقر) که تا رخساره شیست‌سبز دگرگون شده است. توده گرانیتی در مجموعه فوق نفوذ کرده و ضمن ایجاد دگرگونی همبری و دگرسانی، به کمک سیالهای گرمابی، آهن را از این مجموعه خارج نموده و با تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی، آن را درون آهک و در همبری با آندزیت بازالت و در همبری با گرانیت، متمرکز کرده است. محدود بودن رخداد آهن به همبری گرانیت و در کربناتها و وجود کانی‌شناسی اسکارن، گواه بر تشکیل اسکارن آهن است. بررسیهای ساخت و بافت در منطقه نشان می‌دهد که ماده‌ معدنی از سنگهای آندزیت‌بازالتی آهن‌دار مربوط به سری مجموعه‌ آتشفشانی‌- رسوبی منشأ گرفته است.

کلید واژه‌ها: اسکارن آهن، خسروآباد، مجموعه آتشفشانی- رسوبی سنقر، پهنه سنندج- سیرجان.

*

بخش زمین‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران