تحلیل ساختاری دوپلکس امتدادلغز چاشم در خاور منطقه فیروزکوه

    تحلیل ساختاری دوپلکس امتدادلغز چاشم در خاور منطقه فیروزکوه

نوشته: منیژه باقری*، دکتر منوچهر قرشی** و   سیمین مهدیزاده**

چکیده

گسلهای امتدادلغز در طبیعت هیچ گاه به صورت خطی و واضح نبوده ودر مسیر خود دچار خمش می‌شوند . این خمشـها ممکن است تنش فشارشی یا کششی را بر منطقه حاکم کنند Woodcock & Fischer, 1986)). گسلهای آستانه و فیروزکوه دو گسل فعال امتدادلغز با روند ENE-WSW هستند که در بین آنها یک منطقه گسلی فلسی (Imbricate) وجود دارد.یک تاقدیس توسط مولفه امتدادلغز و شیب لغز این زون گسلی  بریده و جابه جا شده است.در اثر رژیم حاکم بر گستره  منطقه دچار فراخاست  شده و علاوه بر تشکیل یک پشته فشارشی در بین گسلهای چاشم و بشم به نظر می‌رسد پشته‌های بعدی در سمت جنوب خاوری در حال تشکیل باشد.

کلید واژه‌ها: تحلیل ساختاری، دوپلکس، امتداد لغز، چاشم، فیروز‌کوه

*دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

**سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور