کانسار طلای مزوزونال کوهزایی (پیروتیت – پیریت – آرسنوپیریت) طرقبه درپهنه‌های زون برشی واقع در تونالیت-گرانودیوریتهای سری ایلمنیت

کانسار طلای مزوزونال کوهزایی (پیروتیت – پیریت – آرسنوپیریت) طرقبه درپهنه‌های زون برشی واقع در تونالیت-گرانودیوریتهای سری ایلمنیت

نوشته : دکتر محمد حسن کریم پور* ،    احسان ترابیان * و علیرضا باباخانی**

چکیده

      کانی سازی طلای طرقبه در زون برخورد قاره‌ای، که در اواخر پالئوزوییک و اوایل مزوزوییک بین صفحه‌های توران و ایران رخ داده است،  قرار دارد.  قدیمی‌ترین‌ واحدهای سنگی شامل سنگهای متا‌افیولیت (بقایای پوسته‌ اقیانوسی دیرینه تتیس‌)‌، اسلیت‌، فیلیت‌ و کوارتزیت‌ (سنگهای فلیش دگرگون‌ شده‌) هستند. کوهزایی هرسینین‌ (اواخر پالئوزوییک‌) موجب دگرگونی ناحیه‌ای درجه ‌پایین‌ شده است. تونالیت تا گرانودیوریت‌ مناطق‌ وکیل‌آباد، دهنو و طرقبه ‌در اوایل‌ تریاس‌ در مجموعه‌ فوق نفوذ و موجب‌ دگرگونی همبری و در مناطق‌ خاص باعث ایجاد ‌زونهای محدود اسکارن‌ تشکیل‌ شده‌اند.پذیرفتــــاری مغناطیسی تونالیت- گرانودیوریت در حدود [SI]  10-5 *  4.5و لذا از نوع سری ایلمنیت یا گرانیتهای احیایی است.

محلول کانه‌دار غنی از سیلیس در فضای زونهای برشی موجب کانی سازی طلا شده است.  زونهای برشی سنگهای تونالیت – گرانودیوریت و اسلیت را  قطع کرده است. سن کانی‌سازی جوان‌تر از واحدهای سنگی میزبان است.  پاراژنز کانیایی از عمق به سطح (1) پیروتیت + آرسنوپیریت ± طلا (2) پیریت + آرسنوپیریت ± طلا و (3) پیریت ± طلا + گالن است. طلا بیشتر با پیریت و آرسنوپریت همراه است. طلا و آرسنیک همبستگی خوبی دارند. میزان فراوانی عناصر Cu, Pb, Hg, Sb, Ag, Bi, W در این سیستم نسبتا کم است. عیار طلا بین ppm  5/0 تا  ppm5 تغییر می‌کند و میانگین آن کمتر از  ppm5 است. عرض زون کانی سازی بین 4/0 تا 5/2 متر است.

کانســار طلای طرقبه از نوع  مزوزونال کوهزایی است. محلول کانه‌ساز در مجموع حالت احیایی داشته و میزان غلظت گوگرد نیز کم بوده است.

 T = 420 ° C, pH=  7, Log fO2 < -40, Log fS2 < -14

کلید واژه‌ها: طلا، کوهزایی، مزوزونال، احیایی، طرقبه، ایران

*گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (تهران)