سفالوپودها و موقعیت چینه شناسی لایه سفالوپوددار سازند شیشتو، ایران

  سفالوپودها و موقعیت چینه شناسی لایه سفالوپوددار سازند شیشتو،  ایران

 نوشته: دکتر علیرضا عاشوری*  و  احمد یمینی *

چکیده

    مقاله حاضر به معرفی زیای سفالوپودهای لایه  سفالوپوددار در رشته کوه شتری در مرکز ایران پرداخته است.  این زیای سفالوپودی شامل 5  جنس نوتیلوییدی و 12 جنس آمونوییدی است. از این میان 7 جنس آمونوییدی (Tornoceras, Cheiloceras, Maeneceras, Gonioclymenia, Cyrtoclymenia, Staffites) و  Falcitornoceras   و 5 جنس نوتیلوییدی  Ormoceras ,Mooreoceras, Sycoceras, Michelinoceras) و (Macroloxoceras برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. 

زیای آمونوییدی نشانگر سن فرازنین میانی (؟)/ پسین تا  فامنین پسین برای لایه سفــــــالوپوددار است که با نتـــــایج حاصل از مطالعه کنـــودونتهـــــا (Ashouri, 1990 و عاشوری، 1374 و1376 ) و براکیوپودها  (راستکار،1375 ) همخوانی دارد.

مطالعه ریزرخساره برش مورد مطالعه گویای محیط رسوبی عمدتا کم عمق و پر انرژی است.

پراکندگی زیای گونیاتیتی در خاور وشمال خاور ایران نشانگر تشابه زیست شناسی دیرین و ارتباط دریایی  دو ناحیه در زمان فامنین است. مقایسه نقشه جغرافیایی دیرینه دونین پسین و زیای گونیاتیتی منطقه مورد مطالعه با مناطق البرز، قزاقستان، چین، شمال افریقا، و اروپا بیانگر قرار داشتن این مناطق در عرضهای جغرافیایی پایین است.

کلید واژه‌ها: لایه سفالوپوددار، سفالوپود، سازند شیشتو، رشته کوههای شتری، ایران

*دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران