بررسی کانی‌زایی منگنز در جوکندی، جنوب باختر هشترود

 

بررسی کانیزایی منگنز در جوکندی، جنوب باختر هشترود

نوشته: فرهاد ملک قاسمی*  و   وارطان سیمونز*

                                تاریخ دریافت: 07/08/1384                        تاریخ پذیرش: 11/04/1385

چکیده

     هدف از این مطالعه، تعیین زایش رخدادهای منگنز اطراف هشترود، با نگرشی ویژه به منطقه ایدهلو ـ جوکندی است. در این منطقه کانیسازی پراکنده و نسبتاً گسترده منگنز صورت گرفته که منشأ آن از نوع چشمههای آبگرم و به شکل سطحی است. کانیسازی عمدتاً به شکل توده‌ای و رگه‌ای است. به خاطر وجود چشمه‏های آبگرم و آثار آنها در محدوده مطالعاتی، می‏توان نتیجهگیری کرد که ترکیبهای آهن و منگنز به صورت محلول در ترکیب آبهای گرم منطقه شرکت داشته‏اند و توسط همین چشمه‏ها بر سطح زمین نهشته شده و یا به داخل شکستگیها و گسلهای موجود در بین سنگهای منطقه نفوذ کرده و سبب کانیسازی شده‏اند. نوع کانی منگنز به طور عمده پیرولوزیت و پسیلوملان، و کانیهای همراه آن، ژیپس، تراورتن، باریت و ژاسپر میباشند.

 

کلیدواژهها: منگنز، پیرولوزیت، پسیلوملان، گرمابی، زایش