محیطهای رسوبی و چینه‌‌نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک در شمال باختر فارس، جنوب باختر ایران

 

محیطهای رسوبی و چینه‌‌نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک در شمال باختر فارس، جنوب باختر ایران

 

نوشته: حسین  اصیلیان مها‌بادی*  و  یعقوب لاسمی**

 

                                   تاریخ دریافت: 26/10/1384                تاریخ پذیرش: 06/04/1385     

                                                                                                                                                        

چکیده

      سازند‌های کژدمی و سروک (گروه بنگستان) به طور عمده از سنگهای کربناتی تشکیل شده‌اند. به منظور بررسی رخساره‌ها، محیطهای رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازندهای یاد شده  در شمال باختری فارس، 4 برش چینه‌نگاری برداشت شده است که شامل برشهای نمک کنگان، خارتنگ، خورموج (فارس ساحلی) و شاه‌نشین (فارس نیمه ساحلی) هستند.

رخساره‌های کربناتی سازندهای کژدمی و سروک در کمربندهای رخساره‌ای پهنه کشندی (A)، تالاب (B)، سدی (C) و دریای باز (D) نهشته شده‌اند. رخساره‌های ماسه‌سنگی سازند کژدمی (زبانه‌های معادل سازند بورقن) از نوع کوارتزآرنایت است که به احتمال زیاد در محیط ساحلی رسوب‌گذاری شده‌اند.

بررسی رخساره‌های سازندهای مطالعه شده در شمال باختر منطقه فارس و مقایسه آنها با محیطهای رسوبی امروزی و قدیمی  نشان می‌دهد که  رخساره‌های سازندهای کژدمی و سروک در سکوی کربناتی از نوع رمپ (Ramp) نهشته شده‌اند.

چینه‌نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک نشان می‌دهد که سازند کژدمی در ناحیه مورد مطالعه بجز کوه نمک کنگان که دارای  یک توالی رسوبی(توالی 2) است، در بردارنده دو توالی رسوبی (توالیهای 1 و 2 ) به سن آلبین پیشین تا پسین است.  سازند سروک در کوه نمک کنگان دارای یک توالی  (توالی 3)  به سن آلبین پسین تا سنومانین پیشین و در برشهای دیگر دربردارنده چهارتوالی رسوبی (توالیهای 3 تا 6) به سن آلبین پسین  تا تورونین است. مرز زیرین توالی1، مرز زیرین توالی2 در نمک کنگان  و مرزهای زیرین و بالایی توالی 6  ناپیوستگی نوع 1 و بقیه مرزها ناپیوستگی  نوع 2 است.

 

کلید واژه‌ها : چینه‌نگاری سکانسی‌، محیطهای رسوبی، سازند کژدمی و سروک، شمال باختر منطقه فارس، جنوب باختر ایران .