کانی‌شناسی نهشته‌های گل سرشور منطقه تفرش، استان مرکزی

 

کانی‌شناسی نهشته‌های گل سرشور منطقه تفرش، استان مرکزی

 

نوشته : بهروز رفیعی* و   عباس امینیمنش**

 

                                    تاریخ دریافت: 23/09/1384                 تاریخ پذیرش: 15/05/1385

چکیده

در این مقاله‌،کانسارگل سـرشـور در منطقه تفـرش، استان مرکزی، مـورد مطالعه قرارگرفته است. این مواد بخشی از سازند تخریبی سرخ زیرین متعلق به الیگوسن است که برای رسیدن به آنها چاههایی تا ژرفای 30 مترحفر می‌شود. ستبرای لایه گلی در نقاط مختلف متفاوت بوده و از 1 سانتیمتر تا 2 متر تغییر می‌کند. رنگ گل سبز زیتونی بوده، دارای لمس صابونی است و با جذب آب به حالت خمیری و ژله‌ای تبدیل می‌شود. از این خمیر و ژله به عنوان شامپو برای شستشوی سر و حتی بدن و نیز برای درمان برخی از بیماریهای جلدی مانند کهیر و جوش استفاده می‌شود. مطالعه دانه‌سنجی نشان می‌دهدکه 3/92 درصد از نمونه گل سرشور کوچکتر از 2 میکرون است. تجزیههای شیمیایی، XRD و IR این بخش از نمونه بیانگر وجود حدود 91 درصد مخلوط لایه نامنظــــم ایلیت ـ اسمکتیت دوهشت وجهی با بار لایه‌ای بالا و 9 درصد کائولینیت است.

 

کلید واژه‌ها : گل سرشور، تفرش، پراش پرتو ایکس،  فروسرخ و تجزیه شیمیایی