چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال باختر ایران

 

چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال باختر ایران

نوشته: رحیم شعبانیان*،   خسرو خسروتهرانی** و    ایرج مؤمنی***

                                 تاریخ دریافت: 26/02/1384                   تاریخ پذیرش: 15/05/1385

چکیده

      مطالعه مقاطع مختلف چینه‌‌شناسی از سنگهای پرمین در شمال باختری ایران نشان می‌دهد که این توالی در بخش جنوبی  از سازندهای دورود، روته،  نسن و در برشهای زال و ایلانلو از سازندهای دورود، سورمق، جلفا و الی باشی تشکیل یافته است. از تحلیل جامعه فسیلی روزن‌داران در توالیهای کربناتی پرمین این ناحیه و مقایسه آن با تجمعات میکروفسیلی دیگر بخشهای ایران و کشورهای  همجوار قلمرو ‌تتیس، سن واحدهای آهکی در مقاطع چینه‌شناسی زال و ایلانلو،  کوبرگاندین تا دوراشامین ودر برشهای دیگر کوبرگاندین تا جلفین است. نبود ‌اشکوبهای  یاختاشین، بلورین  در تمام پهنه آذربایجان گسترش دارد.

بررسیهای صحرایی، مطالعات سنگ‌شناسی و رخساره‌های میکروسکوپی بیانگر چندین فاز پیشروی و خروج از آب در این توالیهاست.

مقایسه برشهای چینه‌ای مورد مطالعه از نظر محتوا و ترکیب فسیلی، رخساره‌های سنگی و ستبرای واحدهای سنگی بیانگر حاکم بودن شرایط متفاوت زمین‌شناسی در قسمتهای شمالی و جنوبی این بخش در طی دوره پرمین بوده است.

 

کلید واژه‌ها: روزن‌داران کف‌زی، نبود رسوبی، پرمین، آذربایجان، ایران