مقدمه‌ای بر تعیین وضعیت تنش به کمک روش برگشتی صفحه های گسلی و خط خشهای مربوطه

  مقدمه‌ای بر تعیین وضعیت تنش به کمک روش برگشتی صفحه های گسلی و خط خشهای مربوطه

نوشته: دکتر محمد رضا عباسی*  و  یاسمن فربد**

چکیده

     در این نوشتار تاریخچه کوتاه تحول روش برگشتی صفحه‌های گسلی و خط خشهای مربوطه آنها برای تعیین وضعیت  و جهت تنش بررسی می‌شود. مباحث مهمی چون مبانی این روش، روشهای مختلف برای جداسازی رویدادهای زمین ساختی، به صورت خلاصه در ادامه این تاریخچه به بحث گذاشته شده است.

کلید واژه‌ها:  صفحه گسلی، روش برگشتی، بیضوی تنش، زاویه ناهمخوانی، تنش دیرینه.

*پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

**  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال تهران