تفسیر داده‌های گرانی از طریق گرادیانهای گرانی و سیگنال تحلیلی

  تفسیر دادههای گرانی از طریق گرادیانهای گرانی و سیگنال تحلیلی

نوشته: دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی*

چکیده

     گرادیانهای گرانی و استفاده از آنها در تفسیر گرانی هنوز یک مسئله مطرح می باشد. محاسبه گرادیانهای گرانی برای داده های نوفه دار کاری مشکل میباشد. یکی از جدید ترین روشها برای تعیین محل آنومالی با استفاده از گرادیانهای گرانی متد سیگنال تحلیلی می باشد. این روش در ابتدا  برای داده های دقیق گرانی و مغناطیسی استفاده می شده است و در مورد داده های با نوفه بالا کمتر به کار برده شده است.

در این مقاله از این روش برای تعیین محل بی هنجاری در دو ناحیه مختلف در ایران استفاده شده است.

کلید واژه‌ها: آنومالی بوگه، آنومالی باقیمانده، گرادیانهای گرانی، سیگنال تحلیلی، تهران، زاهدان.

*موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران