ارائه الگوریتمی بهینه برای حذف نوفه اسپیکل speckle از تصاویر رادار بر پایه تبدیل موجک

  ارائه الگوریتمی بهینه برای حذف نوفه اسپیکل speckle از تصاویر رادار بر پایه تبدیل موجک

نوشته: دکتر محمد جواد ولدان زوج* ، دکتر حمید ابریشمی مقدم ** و  مریم دهقانی***

چکیده

        امروزه تصاویر رادار، در مقایسه با تصاویر نوری، قابلیت ویژه‌ای درکاربردهای مختلف زمین شناسی نشان داده‌اند.از جمله این کاربردها،  استخراج خطواره‌ها و گسلها، تهیه مدل رقومی زمین و تعیین جابه جاییها و دگرشکلی در اثر زمین لرزه است. ولی به دلیل وجود نوعی نوفه به نام اسپیکل در داده‌های راداری،  این تصاویر، کیفیت رادیومتری پایینی دارند.  انجام تصحیحات رادیومتری تصاویر رادار، در بهبود کیفیت این تصاویر برای اسـتفاده بهینه از آنها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این مقاله، الگوریتمی بهینه برای کاهش نوفه اسپکل از تصاویر راداری با استفاده از تبدیل موجک ارائه شده است. با در نظر گرفتن یک تابع گوسی دو بعدی به عنوان بهترین مدل قابل برازش به سطح مقطع یک نوفه اسپکل در لگاریتم تصویر حاوی نوفه، یک فیلتر پایین گذر گوسی برای تجزیه تصویر به ضرایب موجک با به‌کارگیری الگوریتم  a trous انتخاب می‌شود. سپس یک برآورد‌کننده بیز برای برآورد بهترین مقدار ضرایب موجک سیگنال بدون نوفه در تصویر به‌کار گرفته می‌شود. این برآورد بر اساس توابع توزیع مربوط به  ضرایب موجک سیگنال و نوفه تصویر که به ترتیب  توابع توزیع آلفا استیبل  و گوسی هستند عمل می‌کنند.  مقایسه کیفی و کمی روش پیشنهادی با روشهای موجود برای کاهش نوفه اسپکل از تصاویر رادار، نشان دهنده عملکرد بهینه این الگوریتم است.

کلید واژه ها: حذف نوفه اسپیکل، برآورد کننده بیز، تبدیل موجک، تابع توزیع آلفا- استبل، الگوریتم  « ا- تروس».

*  بخش مهندسی ژئودزی و ژئومتیکس، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

** گروه الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

*** گروه دورسنجی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور