رخساره‌های‌ کربناتی‌ در واحد شیلی‌ سازندلالون‌: یافته‌های نو در ناحیه تویه‌ـ‌ دروار (جنوب باختری دامغان)

  رخساره‌های‌ کربناتی‌ در واحد شیلی‌ سازندلالون‌: یافته‌های نو در ناحیه تویه‌ـ‌ دروار (جنوب باختری دامغان)

نوشته: دکتر یعقوب‌ لاسمی*  و  هادی‌ امین‌رسولی*

چکیده‌

        واحد شیلی‌ سازند لالون‌ در ناحیه‌ تویه‌ـ دروار (جنوب‌ باختری‌ دامغان‌) با ناپیوستگی‌ هم‌شیب‌ روی‌ واحد زیرین‌ سازند لالون‌ جای دارد و به‌ گونه‌ تدریجی‌ به‌ واحد کوارتزیت‌ بالایی‌ تبدیل‌ می‌شود. واحد یادشده‌ دارای‌ رخساره‌های‌ تخریبی‌ و دو افق‌ کربناتی (کمتر از 2 متر)‌ است‌. در افقهای کربناتی، رخساره‌های باندستون میکروبیولیتی و گرینستون‌ ائوییدیدولومیت شده‌ شناسایی شده است. این‌ نهشته‌‌ها در مرحله‌ آغازین‌ پیشروی‌ آب‌ دریا (سرانجام‌‌ کامبرین ‌پیشین‌)، پس از نابودی زیستی جهانی‌ کامبرین‌ پیشین‌، در محیط خلیج دهانه‌ای وابسته‌ به‌ حاشیه‌ واگرای‌ شمال‌ باختری گندوانا پدید آمده‌اند.

کلید واژه‌ها: سازند لالون، واحد شیلی، واحد کوارتزیت بالایی، خلیج دهانهای، بیوهرم، چینه‌نگاری توالی.

*گروه‌ زمین‌شناسی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ تهران‌