فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۰;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۹;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۰;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۹;
صاحب امتیاز نویسندگان: احمدرضا صیادی، حسین معماریان، نوشین فلک ناز، هادی طبسی، محمدرضا عباسی، محمدقاسم آیت، جعفر سرقینی، علی مظفری، محمود میرزایی، دکتر محمد رضا قیطانچی، اکبر کریمی، بعقوب لاسمی، پیمان رضائی، فاطمه واعظ جوادی، مصطفی شهرابی، علی پور لطیفی، نعمت اله رش
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۸۱

نویسندگان: احمدرضا صیادی، حسین معماریان، نوشین فلک ناز، هادی طبسی، محمدرضا عباسی، محمدقاسم آیت، جعفر سرقینی، علی مظفری، محمود میرزایی، دکتر محمد رضا قیطانچی، اکبر کریمی، بعقوب لاسمی، پیمان رضائی، فاطمه واعظ جوادی، مصطفی شهرابی، علی پور لطیفی، نعمت اله رشید نژاد عمران، محمد هاشم امامی، مسیب سبزه ای، آلن پیکه، دکتر ابراهیم راستاد، هروه بلون، تیری ژوتو