فصلنامه علوم زمین شماره ۶۶

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۶
صاحب امتیاز محمد حسین آدابی و مریم جمالیان- محمد حسین خلقی و منصور وثوقی عابدینی- صمد علی پور- محمد جعفر محمد زاده.حمید آقابابایی و آینور ناصری- مهدی سالاری راد. مهدی ایران نژادی و میرزا آقا محمدی- کامران گشتاسبی. مرتضی احمدی و یاسر نعیمی- مهدی تلخابلو. ناصر حافظی مق
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست چاپ احمدی
صاحب امتیاز چاپ احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۷

محمد حسین آدابی و مریم جمالیان- محمد حسین خلقی و منصور وثوقی عابدینی- صمد علی پور- محمد جعفر محمد زاده.حمید آقابابایی و آینور ناصری- مهدی سالاری راد. مهدی ایران نژادی و میرزا آقا محمدی- کامران گشتاسبی. مرتضی احمدی و یاسر نعیمی- مهدی تلخابلو. ناصر حافظی مقدس. محمد رضا نیکودل. علی ارومیه ای و مهدی شفیعی فر- نرگس هاشمی و جمشید درویش- محمد محجل و لیلی ایزدی کیان- محمود صادقیان و محمد ولی ولی زاده - ندا قاضی پور. علی ارومیه ای. ایمان انتظام فرهاد انصاری و مرتضی پیروز- هیرش فتاحی. محمد جواد ولدان زوج. محمد رضا مباشری و مریم دهقانی- زهرا صادقی. حسین مهدیزاده و محمود صادقیان

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. ژئوشیمی و سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی کوه شاه (شمال خاور بافت)

۳. ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل‌سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جابه‌جاییهای پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط

۴. استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله ـ مرزن آباد)

۵. ساز و کار جایگیری توده گرانیتوییدی زاهدان در پرتو روش AMS

۶. چین‌خوردگیهای چند مرحله‌ای و ساز و کار تشکیل آنها در تکتونیتهای موجود در ساختار گنبدی منطقه آلمابولاغ (باختر همدان)

۷. شناسایی مجموعه جدیدی از پستانداران فسیل در رسوبات پلیستوسن خاور ایران و مقایسه آن با زیای مراغه, با نگرشی بر محیط دیرینه

۸. ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج‌شکنهای توده‌سنگی در سواحل جنوبی ایران

۹. استفاده از روش مونت‌کارلو ترکیبی برای یافتن سطح بحرانی شکست در شیروانیها

۱۰. مقایسه اقتصادی دو روش سمنتاسیون و استخراج حلالی برای بازیابی مس از محلول فروشویی شده (لیچ) کانسارهای اکسیده مس طارم سفلی

۱۱. برآورد مقدارکربن آلی کل با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی بینک، استان بوشهر

۱۲. غار یاریم قیه ماکو(بررسی و شناخت)

۱۳. منشأ، سنگ‌زایی، ژئودینامیک و سن‌سنجی رادیومتری توده نفوذی صفاخانه(شمال باختر ایران)

۱۴. شناسایی ترکیب کانی‌شناسی اولیه و نحوه کانسار‌سازی در کربناتهای معدن رباط (خمین- اراک)