ماهنامه علوم زمین و معدن شماره۰۱

مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمانپور
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۷