ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۳۳

مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمانپور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۵