فصلنامه علوم زمین شماره۴۰-۳۹

فصلنامه علوم زمین شماره۴۰-۳۹
صاحب امتیاز نویسندگان: پرویز امیدی‌، دکتر میرعلی اکبر نوگل سادات، منوچهر قرشی، پیمان نواب پود، سید حمید وزیری، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه یی، تیری زوتو، اوره بلون، ابراهیم راستاد، محمد هاشم امامی، آ.آ. کلاگری. آر. دی. پاتریک، د.آ. پولیا
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

نویسندگان: پرویز امیدی‌، دکتر میرعلی اکبر نوگل سادات، منوچهر قرشی، پیمان نواب پود، سید حمید وزیری، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه یی، تیری زوتو، اوره بلون، ابراهیم راستاد، محمد هاشم امامی، آ.آ. کلاگری. آر. دی. پاتریک، د.آ. پولیا