ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۵۴

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۵۴
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمانپور
مدیر اجرایی الهام معینی
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۹