فصلنامه علوم زمین شماره۷۵

فصلنامه علوم زمین شماره۷۵
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمد هاشم امامی-دکتر مانوئل بربریان-دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی- دکتر منصور علوی نایینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر محمدحسن کریم پور-دکتر عبدالمجید یعقوب پور- دکتر حسین معماریان
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد مهندس شهرابی
صاحب امتیاز دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۹

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. ارائه روش‌شناسی تعیین نقاط حفاری اندیس مس نوچون با استفاده از منطق فازی در GIS

۳. ارزیابی توان هیدروکربورزایی و شرایط رسوبگذاری سازند سرگلو در میدان نفتی مسجدسلیمان

۴. مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش زیر فضا (Subspace Method)

۵. بررسی تغییرات ژئوشیمیایی و جرم واحدهای مختلف بوکسیتی در کانسار بوکسیت سرفاریاب، استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از رفتار ژئوشیمیایی عناصر Ti, Zr, Y و Al

۶. ویژگی‌های سنگ‌های آتشفشانی جوان در جنوب خاوری بیجار

۷. سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی چاه‌سالار (جنوب باختر نیشابور)

۸. اصلاح روش آنبالاگان برای پهنه‌بندی خطر لغزش‌ها در مناطق بیابانی ساحلی

۹. بررسی تطابق نانوپلانکتون­های آهکی و روزن‌بران پلانکتون سازند گورپی در خاور بهبهان

۱۰. معرفی انتگرال بهبود یافته ماندری در مدل‌سازی معکوس داده‌های الکترومغناطیس هوابرد و مقایسه نتایج آن با انتگرال ماندری

۱۱. دینامیک گسیختگی در زمین‌لرزه بم

۱۲. اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان)

۱۳. ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمی آلی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی

۱۴. سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای (ژوراسیک میانی) در منطقه پرور، شمال سمنان ، البرز مرکزی

۱۵. کاربرد شبکه عصبی نگاشت خود سامانده برای پهنه‌بندی رقومی زمین‌ساختی: راهکاری جدید برای پهنه‌بندی زمین‌ساختی ایران

۱۶. الگوی چین‌خوردگی در رادیولاریت‌های کرمانشاه و اهمیت آن در زمین‌ساخت برخوردی در شمال باختر ایران

۱۷. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه رودخانه کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی، شمال ایران

۱۸. بررسی ریخت‌زمین‌ساخت و لرزه‌زمین‌ساخت پهنه گسلی راور، جنوب ایران مرکزی

۱۹. محاسبه و تفسیر برخی شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی پیرامون گسل ترود، جنوب دامغان

۲۰. تحلیل ساختاری پهنه برشی سیمین - دره مرادبیک، جنوب همدان

۲۱. سازوکار زمین‌لرزه ۱۰ آذر ۱۳۸۶ تبریز با استفاده از داده‌های شتاب‌نگاری

۲۲. زیست‌چینه‌نگاری سازند آبدراز در برش الگو با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک

۲۳. مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی

۲۴. بررسی مرز پرمین- تریاس در برش اسفه شمال خاور شهرضا (ایران مرکزی)

۲۵. رخساره‌های کانه‌دار کانسار سرب- نقره (روی) خانجار، در توالی کربناته کرتاسه بالایی ایران مرکزی، جنوب دامغان