ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۶۳

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۶۳
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۰