فصلنامه علوم زمین شماره &#۱۷۷۹;&#۱۷۷۹;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۰;

فصلنامه علوم زمین شماره &#۱۷۷۹;&#۱۷۷۹;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۰;
صاحب امتیاز اصغر لادریان، سیدمحسن حائری، دکتر علی ارومیه ای، جواد پورشریفی، علی کریمی، ابراهیم راستاد، بهنام شفیعی، جمشید شهاب پور، محمود سعدلو، علی کنعانیان، علی درویش زاده، مسبب سبزه ئی، تیری ژوتو، اروه بلون، بهزاد حاج علیلو، احمد خاکزاد، فاطمه هادوی، سعیده سنماری،
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سیدعلی آقانباتی (استادیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور‌)، محمد هاشم امامی (استادیار، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)، مانوئل بربریان (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)، فریدون سحابی (دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، کاظم سید
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۷۸

اصغر لادریان، سیدمحسن حائری، دکتر علی ارومیه ای، جواد پورشریفی، علی کریمی، ابراهیم راستاد، بهنام شفیعی، جمشید شهاب پور، محمود سعدلو، علی کنعانیان، علی درویش زاده، مسبب سبزه ئی، تیری ژوتو، اروه بلون، بهزاد حاج علیلو، احمد خاکزاد، فاطمه هادوی، سعیده سنماری، حمیدرضا کریم نژاد، جعفر غیومیان، محسن شریعت جعفری، محسن پور کرمانی