ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۶۸

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۶۸
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۰