ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۷۰

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۷۰
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۰