ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۷۵

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۷۵
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۱