فصلنامه علوم زمین شماره ۷۹

فصلنامه علوم زمین شماره ۷۹
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
طراح پشت جلد رضا میرزایی محمود آبادی
طراح روی جلد علیرضا صالحی پور میلانی
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۰

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش پلدختر (تاقدیس کوه سلطان) با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی

۳. اهمیت پارامترهای مورد استفاده در پهنه‌بندی زمین‌ساختی خود سامانده ایران

۴. برخاستگاه ماسه‎سنگ‌های ژیوتین- فرازنین در مقطع کوه تیزی (شمال خاور کرمان)، ایران مرکزی

۵. چینه شناسی سکانسی توالی های کربناتی- تبخیری سازند دشتک در چاه آغار۱ و آغار باختری۱ در میدان گازی آغار

۶. کانسار روی- سرب چاه‌میر، نمونه‌ای از کانسارهای رسوبی- بروندمی نوع Selwyn، حوضه بافق، ایران مرکزی

۷. شناسایی پهنه آبخوان تحت فشار و نقش آن در شکل‌گیری فرونشست زمین در دشت هشتگرد

۸. رتبه بندی مواد معدنی کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

۹. نقشه برداری مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده های استر و +ETM در نیمه شمالی نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ بافت

۱۰. خاستگاه ماگمایی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی و پلوتونیک ائوسن- الیگوسن منطقه زندآباد در شمال‌‌باختر اهر (نوار طارم- قره داغ)

۱۱. ژئوشیمی عناصر اصلی نهشته های سیلیسی آواری سازند شیرگشت، بلوک کلمرد، ایران مرکزی برای تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشأ

۱۲. بررسی اعتبار برآوردگرهای کریجینگ خطی و غیرخطی در پهنه‌بندی بلوک‌های کانسنگ و باطله در معدن مس سرچشمه

۱۳. نانوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در باختر منطقه کپه‌داغ (برش تکل‌کوه)

۱۴. شواهد ساختاری ترافشارش قاره‌ای درگستره بیرک (جنوب خاور ایران)

۱۵. مطالعات ژئوشیمیایی نهشته های بوکسیتی- کائولینیتی پرمین در شمال سقز، استان کردستان

۱۶. تعیین روابط کاهندگی دامنه امواج لرزه‌ای در ناحیه تهران

۱۷. بررسی فعالیت گسل نیشابور در استان خراسان

۱۸. بررسی محیط فیزیکوشیمیایی در کانسار مس پورفیری سونگون با استفاده از ویژگی‎های شیمیایی کانی‎ها (شمال خاور تبریز)

۱۹. دیرینه بوم‌شناسی پالینومورف‎های دونین پسین، جنوب باختر دامغان

۲۰. مطالعه و بررسی خواص سنجی فسفات منطقه دلیر از دیدگاه فرآوری

۲۱. مدل‌سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوییک زیرین در حوضه خلیج فارس

۲۲. بررسی پایانه باختری سامانه گسل درونه در ناحیه جندق- طالمسی

۲۳. تهیه نقشه دگرسانی در محدوده ذخیره مس پورفیری سریدون با استفاده از تلفیق مطالعات طیفی فرو سرخ (به‌روش PIMA)، تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه XRD