فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۶;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۵;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۶;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۵;
صاحب امتیاز نویسندگان:محمدحسن کریم پور، حبیب الله ترشیزیان، سیدرضا موسوی حرمی، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه ئی، تیری ژوتو، علیرضا عاشوری، محمد قویدل سیوکی، حمید نظری، محمد نجفی، علیرضا کوسرخی
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سید علی آقا نباتی، مانوئل بربریان، فریدون سحابی، کاظم سید امامی (استاد، دانشکده فنی دانشگاه تهران)، مصطفی شهرابی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، محمد لطفی، محمدعلی ملاک پور
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۷۷

نویسندگان:محمدحسن کریم پور، حبیب الله ترشیزیان، سیدرضا موسوی حرمی، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه ئی، تیری ژوتو، علیرضا عاشوری، محمد قویدل سیوکی، حمید نظری، محمد نجفی، علیرضا کوسرخی