ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۸۰

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۸۰
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۱