ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۸۱

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۸۱
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۱