ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۸۲

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۸۲
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۱