فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۱;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۱;
صاحب امتیاز نویسندگان:جمشید حسن زاده، علیرضا عاشوری، اسدالله محبوبی، احمدرضا خزاعی، رضا موسی حرمی، محمد ولی ولی زاده، بابک مستوفی، احمد عباس نژاد، یعقوب لاسمی، علی حسین جلیلیان، حمیدرضا کرمی، منوچهر قرشی، محمدرضا عباسی، حسینعلی مختارپور
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سید علی آقانباتی، مانوئل بربریان، فریدون سحابی، کاظم سیدامامی (استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران)، مصطفی شهرابی، منوچهر قرشی، منصور علوی نائینی، محمد لطفی، مهندس محمدعلی ملاکپور
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۶

نویسندگان:جمشید حسن زاده، علیرضا عاشوری، اسدالله محبوبی، احمدرضا خزاعی، رضا موسی حرمی، محمد ولی ولی زاده، بابک مستوفی، احمد عباس نژاد، یعقوب لاسمی، علی حسین جلیلیان، حمیدرضا کرمی، منوچهر قرشی، محمدرضا عباسی، حسینعلی مختارپور