ماهنامه علوم زمین و معدن ۹۴

ماهنامه علوم زمین و معدن ۹۴
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۲