ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۹۶

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۹۶
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۳