ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۹۷

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۹۷
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳