علوم زمین و معدن-۹۹

علوم زمین و معدن-۹۹
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۳