علوم زمین و معدن-۱۰۰

علوم زمین و معدن-۱۰۰
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۳