علوم زمین و معدن-۱۰۱

علوم زمین و معدن-۱۰۱
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۳