علوم زمین و معدن-۱۰۲

علوم زمین و معدن-۱۰۲
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۳