علوم زمین و معدن شماره ۱۰۴

علوم زمین و معدن شماره ۱۰۴
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴