علوم زمین و معدن -۱۰۹

علوم زمین و معدن -۱۰۹
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۴