فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۵ بهار ۱۳۹۴(چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی)

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۵ بهار ۱۳۹۴(چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی)
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علی جلالی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه بهار ۱۳۹۴ شماره ۹۵ (چینه شناسی و رسوب شناسی)

۲. سخن سردبیر

۳. مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه‌اقلیم‌شناسی آنها

۴. بررسی تغییرات محیطی سازند گورپی (کمپانین میانی – پالئوسن بالایی) در برش فرهادآباد (شمال شرق کبیرکوه) بر مبنای مطالعات پالینوفاسیس و ژئوشیمی آلی

۵. معرفی دوکفه‌ای پکتینید Neithea notabilis Münster از نهشته‌های آپتین ناحیه باغین، باختر کرمان، ایران

۶. تحلیل ریزرخساره های سازند آسماری در برش گرگ‌دره- کوه‌میش (گچساران)، در کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس

۷. تفسیر زیست‌چینه‌نگاری و سیستماتیک برخی گونه‌های آلوئولینای سازند زیارت از کوه‌های سلطانیه (البرز خاوری)

۸. سنگ‌زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های پرمین و تریاس زیرین در برش سیبستان (شمال باختری تهران)

۹. معرفی جلبک‌های آهکی خانواده‌ داسی‌کلادآسه‌آ و ژیمنوکدی‌آسه‌آ‌پرمین، در برش چینه‌شناسی پیراسحاق، جنوب جلفا، با گزارشی از حضور جنس Tabasoporella از خانواده‌داسی‌کلادآسه‌آ در شمال‌باختر ایران

۱۰. زیست‌زون‌بندی و دیرین‌بوم‌شناسی سازند سورگاه در برش سد ایلام، جنوب ایلام

۱۱. تعیین سن نهشته های کربنیفردر برش چینه شناسی خمس، شمال خاوری خلخال بر اساس روزن بران

۱۲. زیست‎زون‌بندی سازند گورپی در مقطع بانروشان (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران پلانکتونیک

۱۳. متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی)

۱۴. زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در تاقدیس گورپی

۱۵. معرفی گونه Palorbitolina lenticularis Blumenbach, ۱۸۰۵، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه داغ، شمال خاور ایران

۱۶. پالینولوژی و پالینوفاسیس سازند آیتامیر در برش زاوین (خراسان رضوی)

۱۷. اثر فسیل هم افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان

۱۸. ویژگی های مغناطیسی ماسه سنگ های گروه شمشک، در پاسخ به کاربرد روش های زمین مغناطیس

۱۹. عناصر اسکلریت هولوتورین های کربنیفر زیرین (سازند شیشتو ۲) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان

۲۰. بررسی ویژگی‌های دولومیکریت‌های واحد دالان بالایی در یکی از میادین خلیج فارس

۲۱. ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و تعیین سن ایزوتوپی سازند دشتک در ناحیه خلیج فارس، فارس و ایذه

۲۲. تفکیک گروه‌های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه‌بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری

۲۳. تحلیل اثر رخساره ای رادیولاریت های کرمانشاه به منظور بررسی محیط رسوبی

۲۴. مجموعه جزیره سدی در جنوب خاور دریای خزر (شمال بهشهر)

۲۵. شناسایی نوع کانی‌های رسی با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در مخزن ماسه‌سنگی شوریجه (به سن کرتاسه آغازین)، میدان گنبدلی، خاور کپه‌داغ، شمال خاور ایران

۲۶. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲

۲۷. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی سیری الوند

۲۸. بررسی تغییرات سطح نسبی آب دریا بر اساس تحولات رخساره‌ای پرمین پایانی، مثالی از عضو دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی

۲۹. دوکفه‌ای‌های کوچک سازند قم (میوسن پیشین) در برش باختر آشتیان، ایران مرکزی

۳۰. پالئواکولوژی و محیط دیرینه نهشته‌های تریاس پسین ایران با تأکید بر یافته‌های جدید در برش دیزلو (شمال اصفهان)، بر اساس حضور مرجان‌های اسکلراکتینا