علوم زمین و معدن -۱۱۱

علوم زمین و معدن -۱۱۱
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۴