علوم زمین و معدن -۱۱۲

علوم زمین و معدن -۱۱۲
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴