علوم زمین و معدن ۱۱۳

مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۴