علوم زمین و معدن ۱۱۴

علوم زمین و معدن ۱۱۴
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
مدیر اجرایی نازیلا احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۴