فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۰ تابستان ۱۳۹۵

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۰ تابستان ۱۳۹۵
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محسن موذن- مهندس جعفر حسن پور
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد رزیتا شهریاری
طراح روی جلد رزیتا شهریاری
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۵

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۱۰۰ تابستان ۱۳۹۵

۲. سخن سردبیر

۳. ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی گنبد‎های آداکیتی پرسیلیس احمدآباد خارتوران (جنوب خاورشاهرود)

۴. ریزرخساره، مدل رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در شمال خاوری گسل زاگرس

۵. تعیین ضریب کیفیت امواج کدا در پهنه شمال باختری فلات ایران

۶. بررسی نوع و خاستگاه کانه زایی مس در رخداد معدنی علی آباد موسوی- خان چای، خاور زنجان، با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی

۷. انطباق پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه الکتریکی برای اکتشاف مس و عناصر همراه در منطقه صاحب‎دیوان مشگین‎شهر

۸. ژئوشیمی توده‌های نفوذی، سنگ‌شناسی اسکارن، کانی‌شناسی و شیمی ماده معدنی در آنومالی سنجدک I،خاور مجموعه معدنی سنگان خواف

۹. بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی سازند سروک در بلوک D حوضه خلیج فارس

۱۰. ژئوشیمی، پتروژنزو محیط زمین‎ساختی جریان‎های گدازه‌ای مافیک ائوسن سرچشمه، جنوب باختر رفسنجان

۱۱. زیست‎چینه‎نگاری سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعه‎زو (شمال باختر شیروان) بر پایه نانوفسیل‎های آهکی

۱۲. بررسی زمین شناسی، سنگ‌شناسی و پتروژنز سنگ‎های آذرین محدوده معدنی- اکتشافی ماهور، باختر ده سلم، با نگرشی بر جایگاه تکتونوماگمایی لوت

۱۳. تأثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی

۱۴. مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر پایه داده های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور سقز، استان کردستان

۱۵. چینه نگاری سکانسی نهشته های کربنیفر در تاقدیس آینه‎ورزان-دلیچای، خاور تهران، البرز مرکزی

۱۶. بقایای میکروسکوپی ماهیان دونین پسین-کربنیفر پیشین کرمان

۱۷. بررسی روش‌های ارزیابی کانی‌ها و عناصر استراتژیک و حیاتی، با نگاهی ویژه به ژئواکونومی فلوراسپار در ایران

۱۸. ژئوشیمی، پتروژنزو محیط زمین‎ساختی جریان‎های گدازه‌ای مافیک ائوسن سرچشمه، جنوب باختر رفسنجان

۱۹. ارزیابی فرسایش پذیری نهشته های دلتای سفیدرود بر پایه شاخص های زمین شناسی مهندسی

۲۰. دگرریختی و چین‌خوردگی فابریک‌های میلونیتی پهنه برشی شکل‌پذیر نوغان جنوب‌باختر گلپایگان، پهنه سنندج- سیرجان

۲۱. منشأ کنگلومراهای آهکی در رمپ کربناته سازند ده-صوفیان از گروه میلا، البرز مرکزی، شمال ایران

۲۲. بررسی زمین شناسی و کانی سازی پتانسیل تیتانیم خانیک- غازان، ارومیه، استان آذربایجان غربی

۲۳. بررسی منشأ زمین‌شناسی آلودگی به عنصر بور درچ شمه‌های ایسی‌سو، شمال ارومیه

۲۴. معماری جنبشی پهنه‌ها‌ی آسیب گسلی در جنوب‌ باختر رفسنجان

۲۵. تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین متغیرهای واتنش بر پایه رگه های کششی سیگموییدال در پهنه برشی بوشاد (افیولیت‎ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران)

۲۶. شیمی کانی، دما-فشارسنجی و ژنز کلینوپیروکسن‌های مجموعه دایک‌های شمال خاوری مشکین‌شهر، شمال باختر ایران

۲۷. زیست‎چینه‎نگاری سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعه‎زو (شمال باختر شیروان) بر پایه نانوفسیل‎های آهکی