ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۱۲

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۱۲
صاحب امتیاز ماهنامه علمیُ آموزشی ُ خبری -سال دوم
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمان پور
مدیر اجرایی الهام معینی جزنی
همکاران مرضیه کاظمیُ راحله سادات طباطباییُمحسن م
گرافیست شیرین صدیق اسکوئی
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۸۶

ماهنامه علمیُ آموزشی ُ خبری -سال دوم